Henter
Baggrund

Ansættelse

Bruger du tid, eller tjener du penge på deleøkonomiske aktiviteter? Så læs her, hvilke betingelser, der skal være opfyldt afhængig af den situation, du står i.

Bruger du tid, eller tjener du penge på deleøkonomiske aktiviteter? Så læs her, hvilke betingelser, der skal være opfyldt afhængig af den situation, du står i.

 • Modtager du arbejdsløshedsdagpenge?

  En person, der modtager dagpenge, kan som udgangspunkt have indtægter fra fx udlejning af privat bil eller udlejning af bolig på Airbnb. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, hvis man modtager dagpenge, samtidig med man tjener penge på en deleøkonomisk tjeneste.

  Hensynet bag, at der er begrænsninger i forhold til, hvor meget man må arbejde i ledighedsperioden, er, at man ikke skal kunne arbejde på fuld tid og samtidig modtage dagpenge fra a-kassen.

  For brugere

  Du skal være meget opmærksom på, at deleøkonomien kan påvirke din ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det er derfor altid en god idé at undersøge forholdene grundigt og eventuelt søge vejledning hos din a-kasse, inden du deltager i deleøkonomi.

  Rådighedsforpligtelsen

  Du skal være opmærksom på, at det er en grundlæggende betingelse for ret til dagpenge, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer:

  • at du skal være aktiv jobsøgende,
  • skal kunne overtage arbejde med dags varsel,
  • deltage i samtaler og aktiviteter hos a-kasse og jobcenter,
  • deltage i aftalte aktiviteter,
  • være tilmeldt jobcenter som jobsøgende,
  • have udarbejdet et CV på Jobnet.dk,
  • at du skal have ophørt med dit personlige arbejde i din virksomhed, hvis du har været selvstændig erhvervsdrivende.

  Opfylder du rådighedsforpligtelsen, er der ikke noget til hinder for, at du deltager i deleøkonomi, medmindre deltagelsen anses for selvstændig virksomhed.

  Det er derfor vigtigt, at din deltagelse i deleøkonomi ikke er til hinder for, at du opfylder rådighedsforpligtelsen. Det betyder eksempelvis, at hvis du bruger det meste af potentiel arbejdstid på at drive Airbnb, Ubr City eller lignende tjenester, står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og du kan derfor risikere at miste retten til dagpenge.

  Er du i tvivl om nogle af betingelserne, kan du kontakte din a-kasse eller dit jobcenter.

  Selvstændig virksomhed

  Du skal være opmærksom på, at deltagelse i deleøkonomi i visse tilfælde kan blive karakteriseret som selvstændig virksomhed. Det kommer helt an på de konkrete omstændigheder, men nogle kriterier, som kan indgå ved vurderingen, er:

  • om virksomheden drives for egen eller ægtefællens regning og risiko,
  • om formålet er at opnå økonomisk udbytte,
  • om virksomheden er momsregisteret.

  Der kan nemlig være stor forskel på vurderingen af kontinuerlig udlejning af huse/lejligheder m.v. og enkelstående tilfælde, hvor du udlejer, imens du selv er på ferie. Til trods for at samme udbyder benyttes, for eksempel Airbnb, kan der stadig være forskel på, om man anses for at drive selvstændig virksomhed eller ej.

  Der er indgået en ny politisk aftale om reglerne for selvstændige i dagpengesystemet, som forventes at blive indført i løbet af 2018. Du kan med fordel rette henvendelse til din a-kasse, hvis du vil høre mere om de nye regler.

  Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse

  I forhold til selvstændig virksomhed sondres der også mellem, om virksomheden er ens hoved- eller bibeskæftigelse. Det er a-kassen, som vurderer dette. Hvis du er i tvivl herom, kan du med fordel kontakte din a-kasse og høre nærmere.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, om den deleøkonomiske aktivitet, du udfører, har karakter af arbejde eller virksomhedsdrift, herunder i hvilket omfang, fordi det kan have betydning for retten til dagpenge. Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du for eksempel ikke modtage dagpenge, fordi retten til dagpenge er betinget af, at du er ledig, og dermed endelig ophørt med virksomheden. Det vil sige, at hvis din deltagelse i deleøkonomien anses for hovedbeskæftigelse, kan du ikke få dagpenge.

  Hvis den selvstændige virksomhed i stedet har karakter af bibeskæftigelse, er det muligt for dig at få dagpenge. Hvis deltagelsen i deleøkonomien har karakter af en bibeskæftigelse, kan du som udgangspunkt modtage dagpenge i op til 78 uger samtidig med driften, såfremt deltagelsen i deleøkonomitjenesten kan udføres uden for normal arbejdstid. I givet fald medfører det udførte arbejde fradrag i dagpengene time for time.

  Det er også vigtigt at nævne, at du godt kan have hobby- eller fritidsaktiviteter ved siden af, uden at det har betydning for dagpengeretten.

  Ikke-erhvervsmæssig virksomhed

  Som nævnt har hobby- eller fritidsaktiviteter ikke betydning for din dagpengeret. Det er dog et krav, at aktiviteten ikke indeholder et erhvervsmæssigt element, fx at opnå økonomisk udbytte.

  Samtidig er det også væsentligt at nævne, at din formue og dit formueafkast er uvedkommende for dagpengeretten, ligeså med indtægter af fast ejendom, fx udlejning af enkeltværelser i privat beboelsesejendom. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis der er personlig arbejdsindsats forbundet med udlejningen, kan der dog være tale om drift af selvstændig virksomhed.

  Modregning

  Du skal være opmærksom på, at det arbejde, du udfører i forbindelse med en deleøkonomisk aktivitet, kan medføre modregning i dagpengene. Du indberetter selv tiden på dit dagpengekort, og ud fra dine indberetninger sker der modregning.

  Efterløn

  Hvis du modtager efterløn eller fleksydelse, skal du være opmærksom på, at deleøkonomisk aktivitet også kan påvirke din efterløn- eller fleksydelse. Reglerne følger i store hovedtræk de samme regler og principper, som nævnt ovenfor, men der kan være områder, hvor regelsættet er lidt anderledes. Du kan med fordel kontakte din a-kasse og høre nærmere herom, hvis du er på efterløn eller fleksydelse og deltager eller påtænker at deltage i deleøkonomien.

  Området vedrører Beskæftigelsesministeriets ressort

 • Modtager du kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse?

  En person, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, kan som udgangspunkt deltage i deleøkonomiske aktiviteter og have indtægter fra fx udlejning af sin private bil eller udlejning af bolig på Airbnb. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, hvis man modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse samtidig med, at man bruger tid og tjener penge på deleøkonomiske aktiviteter.

  Hensynet bag er, at kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse er det underste, økonomiske sikkerhedsnet og er forbeholdt personer, der ikke på anden måde kan forsørge sig selv og deres familie.

  For brugere

  Du skal være meget opmærksom på, at deleøkonomien kan påvirke din ret til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Det er derfor altid en god idé at undersøge forholdene grundigt og eventuelt søge vejledning hos din kommune, inden du deltager i deleøkonomi.

  Rådighedsforpligtelsen

  Det første, du skal være opmærksom på, er, at det er en grundlæggende betingelse for ret til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, at du og din eventuelle ægtefælle udnytter jeres arbejds- eller uddannelsesmuligheder. Mener kommunen, at du er jobparat, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der gælder nogle betingelser for rådighedsforpligtelsen:

  • du skal være aktivt jobsøgende,
  • du skal kunne overtage arbejde med dags varsel,
  • du skal deltage i samtaler og aktiviteter hos jobcenteret,
  • du skal deltage i aftalte aktiviteter,
  • du skal være tilmeldt jobcenteret som jobsøgende,
  • du skal have udarbejdet et CV på Jobnet.dk,
  • du skal være ophørt med dit personlige arbejde i din virksomhed, hvis du har været selvstændigt erhvervsdrivende.

  Opfylder du rådighedsforpligtelsen, er der ikke noget til hinder for, at du deltager i deleøkonomi, medmindre deltagelsen anses for selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse (se nærmere om det nedenfor).

  Det er vigtigt, at din deltagelse i deleøkonomi ikke er til hinder for, at du opfylder rådighedsforpligtelsen. Det betyder eksempelvis, at hvis du bruger det meste af din potentielle arbejdstid på at deltage i Airbnb eller lignende tjenester, står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og du og din eventuelle ægtefælle kan derfor risikere at miste retten til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

  Deltagelse i deleøkonomiske aktiviteter kan medregnes ved opgørelsen af arbejdstimer i relation til arbejdskravet i 225-timersreglen. Det er en betingelse, at indtægten er indberettet til skattevæsnet, og at indtægten – hvis arbejdet er udført, mens du har modtaget hjælp - er oplyst til kommunen, så indtægten kan indgå i beregningen af hjælpen.

  Indtægter fra fx deleøkonomiske aktiviteter trækkes fra krone for krone i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Er der tale om arbejdsindtægter, sker der dog ikke fratræk for de første 26,25 kr. pr. arbejdstime (2017-niveau).

  Er du i tvivl om nogle af betingelsernes indhold, kan du med fordel kontakte dit jobcenter.

  Selvstændig virksomhed

  Deltagelse i deleøkonomi kan i visse tilfælde blive karakteriseret som selvstændig virksomhed, men det kommer helt an på de konkrete omstændigheder. Nogle kriterier, som kan indgå ved vurderingen, er:

  • Hvor lang tid virksomheden har bestået
  • Hvilken indtægt virksomheden har givet
  • Hvilke konkrete fremtidsudsigter der er, for at virksomheden kan komme til at tjene til din/familiens forsørgelse.

  Der kan være stor forskel på vurderingen af kontinuerlig udlejning af huse/lejlig-heder m.v. og enkelstående tilfælde, hvor du udlejer, imens du selv er på ferie.

  Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse

  I forhold til selvstændig virksomhed sondres der mellem, om virksomheden er hoved- eller bibeskæftigelse. Det er kommunen, som foretager vurderingen. Hvis du er i tvivl, kan du med fordel kontakte kommunen og høre nærmere.

  Hvis du eller din ægtefælle driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

  Hvis den selvstændige virksomhed i stedet har karakter af bibeskæftigelse, er det muligt for dig at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. I så fald trækkes indtægten fra virksomheden fra krone for krone i hjælpen. Er der tale om arbejdsindtægter, sker der dog ikke fratræk for de første 26,25 kr. pr. arbejdstime (2017-niveau).

  Selvstændig virksomhed og 225-timersreglen

  Selvstændig virksomhed kan medregnes til opgørelsen af arbejdskravet i 225-timersreglen, hvis det dokumenteres, at den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i mindst 20 timer pr. uge, og der ikke er modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, mens den selvstændige virksomhed er drevet. Endvidere skal overskud/underskud være oplyst til skattevæsnet, og der skal være anmeldt lovpligtige momsangivelser, hvis virksomheden er momspligtig.

  Området vedrører Beskæftigelsesministeriets ressort

 • Modtager du sygedagpenge?

  En person, der modtager sygedagpenge, kan som udgangspunkt godt modtage ydelser forbundet med udlejning af egen bil eller udlejning af beboelse via for eksempel Airbnb. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, og som man skal være opmærksom på, hvis man modtager sygedagpenge, samtidig med at man tjener penge på en deleøkonomisk tjeneste.

  Uarbejdsdygtighed

  Det første, man skal være opmærksom på, er at det er et grundlæggende krav for at modtage sygedagpenge, at man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

  At man er uarbejdsdygtig betyder, at man på grund af sygdom ikke kan udføre sit arbejde, og derfor kan modtage sygedagpenge som kompensation herfor.

  Selvom man er sygemeldt fra sit egentlige job, kan man i nogle tilfælde godt modtage ydelser for andre jobs ved siden af. Det afgørende er, om man er så syg, at man ikke kan arbejde, i forhold til det job man modtager sygedagpenge for.

  Det er en løbende vurdering, om man er uarbejdsdygtig. Kommunen foretager denne vurdering. Det vil bl.a. komme an på, hvad man laver ved siden af sin sygdom, og hvilket omfang dette har, samt karakteren af den sygdom man er sygemeldt for. Denne vurdering ændrer sig løbende, sammen med det samlede sygdomsbillede og sygemeldingens længde.

  Lønmodtager eller selvstændig

  Det andet, man skal være opmærksom på, er, om man er lønmodtager eller selvstændig. En lønmodtager, som ved siden af deltager og tjener penge på en deleøkonomitjeneste, skal forholde sig til ovenstående om uarbejdsdygtighed, men kan helt principielt godt fx leje sin lejlighed eller bil ud imens.

  Er man selvstændig erhvervsdrivende og benytter en deleøkonomisk tjeneste, skal man for at modtage sygedagpenge, leve op til betingelserne for selvstændige.

  Man skal opfylde et beskæftigelseskrav for at modtage sygedagpenge. Som selvstændig betyder dette, at man skal have arbejdet med den selvstændige virksomhed i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder. Desuden skal ens beskæftigelse i virksomheden være på mindst halvdelen af den overenskomstmæssige arbejdstid, dvs. 18 ½ time om ugen. Lever man ikke op til dette, kan man som udgangspunkt ikke få sygedagpenge for det arbejde, man laver i sin virksomhed. Der er specielle regler for nystartede virksomheder. Kontakt din kommune for mere information herom.

  Som selvstændig skal man stadig være uarbejdsdygtig, efter samme vurdering som ved lønmodtagere (se ovenfor). Lever man op til både kravet om beskæftigelse i virksomheden og kravet om uarbejdsdygtighed, kan man modtage sygedagpenge i tilfælde af sygdom.

  Pligter, mens man er sygemeldt

  Man har som sygedagpengemodtager pligt til at deltage i kommunens opfølgning. Kommunen foretager vurderingen af, om en sygedagpengemodtager i tilstrækkelig grad deltager i kommunens opfølgning, herunder deltager i indkaldte møder, planlagte samtaler og besvarer henvendelser fra kommunen. Desuden må eventuel aktivitet ved siden af sit sygeforløb ikke forhale sygdommens helbredelse. Vurderer kommunen, at dette er tilfældet, vil man miste retten til sygedagpenge.

  Området vedrører Beskæftigelsesministeriets ressort