Henter
Baggrund

Ansættelse

En deleøkonomisk virksomhed, der er formidler mellem to privatpersoner om udførelsen af en opgave, som fx udlejning af bolig eller havearbejde, er typisk ikke at betragte som arbejdsgiver for den privatperson, der udbyder opgaven. Virksomheden, som formidler, kan dog få karakter af arbejdsgiver, og det kommer an på en konkret vurdering af relationen.

En deleøkonomisk virksomhed, der er formidler mellem to privatpersoner om udførelsen af en opgave, som fx udlejning af bolig eller havearbejde, er typisk ikke at betragte som arbejdsgiver for den privatperson, der udbyder opgaven. Virksomheden, som formidler, kan dog få karakter af arbejdsgiver, og det kommer an på en konkret vurdering af relationen.

Vurderingen baseres bl.a. på, om udbyderen af en opgave handler efter din virksomheds anvisninger. Har din virksomhed beføjelse til afskedigelse af udbyderen? Bærer din virksomhed den kommercielle risiko på vegne af udbyderen? Er udbyderen en integreret del af din virksomhed?

Hvis der er tale om et ansættelsesforhold, så træder en række regler i kraft om et sikkert arbejdsmiljø, forsikring mod arbejdsskade samt ret til feriepenge. Og hvis der er tale om en ansættelsesforhold på mere end 8 timer om ugen, så skal der betales bidrag til ATP, og der skal udarbejdes et ansættelsesbevis.

Hvorvidt en privatperson, som fx gennem en formidler tilbyder kørsel, kan betragtes som en arbejdstager under formidleren, beror bl.a. på, om udbyderen handler efter formidlerens (arbejdsgiverens) anvisninger og instruktionsbeføjelse, herunder retten til afskedigelse, om formidleren bærer den kommercielle risiko, og om udbyderen er en integreret del af formidlerens virksomhed.

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende

Der gælder ingen entydig definition af, hvornår der er tale om et ”arbejdsgiver-lønmodtagerforhold”, og hvornår arbejdsydelsen ydes som selvstændig erhvervsdrivende. De momenter, der kan tillægges vægt er:

  • Om arbejdet/opgaven skal udføres personligt af den pågældende. En selvstændig vil ofte kunne lade arbejdet udføres via en af ham antaget medarbejder.
  • Er en person undergivet virksomhedens ledelse, såle­des at virksomheden instruerer og fører tilsyn med arbejdets udførelse, taler det for, at der foreligger et ansættelsesforhold. Hvis en person omvendt har en høj grad af frihed til at tilrettelægge sit arbejde, såle­des at den pågældende primært vederlægges under hensyn til det opnåede resultat, vil det tale for, at der ikke foreligger et ansættelsesforhold.
  • Hvis arbejdet udføres på vegne af arbejdsgiveren, og vedkommende ikke bærer den økonomiske risiko for arbejdets udførelse, vil det tale for et ansættelsesforhold. Altså, at vedkommende modtager vederlag, uanset om arbejdet lykkes eller ej. Handler vedkommende for egen regning og selv bærer risikoen for mislykket arbejdet samt opnår en driftsherregevinst for det udførte arbejde, vil det tale for, at der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende.
     

Er der tale om en situation, hvor betingelserne for et ”arbejdsgiver-lønmodtagerforhold” ikke er til stede, er en person stillet som en selvstændigt erhvervsdrivende. De arbejdsretlige regler finder således ikke anvendelse. Det betyder bl.a., at der ikke skal afregnes feriepenge, indbetales ATP mv.

Kontanthjælpsmodtager eller ledig

Beskæftigelsesministeriet har i august 2018 præciseret og tydeliggjort, hvad reglerne er for ledige og kontanthælpmodtagere, der er aktive i deleøkonomien.

 

 

Området vedrører Beskæftigelsesministeriets ressort

Stil et spørgsmål

Har du spørgsmål om etablering og drift af en deleøkonomisk virksomhed, kan du skrive til os. Så sørger vi for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.