Henter
Baggrund

Bolig og plads

Ønsker du som borger at udleje din bolig til kortvarige ophold? Så vær opmærksom på, der er grænser for, hvor meget du må udleje din bolig, at du skal have samtykke fra ejeren, og at din indtægt er skattepligtig.

Ønsker du som borger at udleje din bolig til kortvarige ophold? Så vær opmærksom på, der er grænser for, hvor meget du må udleje din bolig, at du skal have samtykke fra ejeren, og at din indtægt er skattepligtig.

Som borger kan du i begrænset omfang udleje din bolig til kortvarige ophold. Du skal være opmærksom på, der altid kræves samtykke fra ejeren af boligen. Du skal også være opmærksom på, at der er specifikke grænser for, hvor meget du må udleje din bolig i løbet af et år, og at indtægten – uanset om der er tale om kontanter eller naturalier – er skattepligtig.

Samtykke fra ejeren eller foreningen

Private og almene lejeboliger

Korttidsudlejning af en lejebolig eller en del af en lejebolig fx et værelse, kræver altid samtykke fra ejeren af ejendommen eller fra boligorganisationen.

Hvis du ønsker at udbyde din lejebolig eller et værelse til leje, fx. på Airbnb, er det første, du derfor skal gøre at indhente samtykke fra ejeren af boligen.

Korttidsudlejer du boligen eller et værelse uden ejerens eller boligorganisationens samtykke og ikke ophører med udlejning på trods af udlejerens indsigelse, vil udlejeren kunne hæve lejeaftalen, og du mister din bolig.

Ejerboliger

Udbyder du en ejerlejlighed, og er du en del af ejerforening, er det ejerforeningens vedtægter, der afgør, om du må korttidsudleje din ejerbolig og på hvilke betingelser, og om du skal indhente samtykke fra foreningens bestyrelse.

Udbyder du et enfamiliehus, og er du ikke en del af ejerforening, må du gerne korttidsudleje din bolig i begrænset omfang, dvs. nogle få gange om året, dog maksimalt sammenlagt seks uger om året.

Andelsboliger

Bor du i en andelsbolig, er det andelsboligforeningens vedtægter, der afgør, om du må korttidsudleje sin andelsbolig og på hvilke betingelser, og om du skal indhente samtykke fra andelsboligforeningens bestyrelse.

Hvor længe må en bolig korttidsudlejes?

Der er begrænsninger på, hvor lang tid en bolig må korttidsudlejes. Begrænsningerne gælder alle boligformer. Det vil sige ejerboliger, andelsboliger og private og almene lejeboliger.

Boligreguleringsloven regulerer, hvor lang tid en bolig må lejes ud i løbet af et år. Reglerne skal blandt andet sikre, at private boliger ikke bliver brugt til hoteldrift.

Korttidsudlejning af hele boligen kræver, at ejeren af boligen får kommunalbestyrelsens samtykke hertil. Korttidsudlejning af en del af boligen kræver ikke samtykke fra kommunalbestyrelsen, hvis den, som er tilmeldt folkeregistret på adressen, selv opholder sig i boligen.

Princippet i boligreguleringsloven er, at ejeren af boligen skal bede kommunen om tilladelse, hver gang boligen skal kortidsudlejes. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortolker dog reglerne sådan, at en bolig kan korttidsudlejes nogle få gange om året, dog maksimalt sammenlagt seks uger om året, inden ejeren skal ansøge kommunen om tilladelse.

Nogle kommuner har besluttet, at boligreguleringslovens regler ikke gælder. I disse kommuner er der ingen begrænsning for korttidsudlejning.

 

Der forventes en lovændring i 2018, således at tidsperioden for korttidsudlejning fremgår klart af loven.

Hvilken leje må jeg tage ved korttidsudlejning?

Bor du i privat lejebolig, ejerbolig eller andelsbolig, er der ingen regler om, hvilken pris du må korttidsudleje din lejebolig til. Ejeren har dog mulighed for at stille krav til prisen i forbindelse med samtykke til korttidsudlejning. Du skal huske, at din indkomst er skattepligtig.

Bor du i almen lejebolig, og har du fået tilladelse til at korttidsudleje boligen, må du ikke tage en højere pris, end du selv betaler i husleje pr. dag. Du skal huske, at din indkomst er skattepligtig.

Skat når du udlejer eller bytter din helårsbolig

Udlejer du værelser eller hele din private bolig en del af året, skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket eventuelle omkostninger forbundet med udlejningen. Ved kortidsudlejning af værelser i under 30 dage, skal du evt. også betale moms.

Bytter du din bolig med en anden, skal du betale skat af den værdi som boligen, du bytter dig til, har. Værdien af boligen skal opgøres til markedspris. Du kan vælge mellem et bundfradrag eller en regnskabsmæssig opgørelse  når du skal beregne,  hvad du skal betale i skat.

Læs om skatte- og momsreglerne for udlejning af bolig en del af året på skat.dk

Her kan du også finde en vejledende beregner til at udregne, om din lejeindtægt overstiger bundfradraget og altså hvor meget du skal betale i skat.

Skat når du udlejer dit sommerhuse

Du skal betale skat af en del af dine indtægter, når du lejer din feriebolig ud. Du kan vælge mellem et fast bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag. Bruger du kun din feriebolig til udlejning, er det erhvervsmæssig udlejning.

Læs om skat ved udlejning af sommerhus på skat.dk

Området vedrører Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Skattestyrelsens ressort