Henter
Baggrund

Særlige forpligtelser

Driver du en deleøkonomisk virksomhed, hvor private brugere kan handle med hinanden, eller sælger du ydelser gennem deleøkonomiske hjemmesider og apps? Så skal du være opmærksom på, om du har særlige forpligtelser ifølge loven.

Driver du en deleøkonomisk virksomhed, hvor private brugere kan handle med hinanden, eller sælger du ydelser gennem deleøkonomiske hjemmesider og apps? Så skal du være opmærksom på, om du har særlige forpligtelser ifølge loven.

I deleøkonomien er det ofte virksomheder, som via deres hjemmesider eller apps, formidler kontakten mellem private brugere, som handler direkte med hinanden. Som udgangspunkt indgås aftalerne direkte mellem brugerne, og den deleøkonomiske virksomhed er ikke part i aftalen.

Alt afhængig af, hvilken rolle den deleøkonomiske virksomhed spiller i forbindelse med brugernes aftaler, kan aftaler mellem brugerne skifte karakter fra at være en privat aftale til at være en forbrugeraftale. Hvis aftalen er en forbrugeraftale, vil det medføre en række forpligtelser – både for den deleøkonomiske virksomhed og for den bruger, der udbyder en ydelse.

Hvad er min rolle og mine forpligtelser som deleøkonomisk virksomhed?

En deleøkonomisk virksomhed skal være opmærksom på, hvilken rolle virksomheden spiller i forbindelse med de private brugeres aftaler med hinanden. Det kan få stor betydning i forhold til virksomhedens forpligtelser.

I mange tilfælde vil den deleøkonomiske virksomheds eneste funktion være at formidle kontakten mellem de private brugere. Virksomheden stiller fx alene en hjemmeside eller en app til rådighed, hvor to private brugere kan få kontakt og handle med hinanden. Aftaler indgås mellem de private brugere, og den deleøkonomiske virksomhed har som udgangspunkt ingen forpligtelser i forhold til brugernes aftale.

Hvis den deleøkonomiske virksomhed har haft en mere aktiv rolle, kan virksomheden efter omstændighederne blive anset for at have formidlet aftalen på vegne af den bruger, der udbyder en ydelse via virksomhedens hjemmeside eller app. I så fald kan aftalen få karakter af en forbrugeraftale. Det betyder, at fx forbrugeraftaleloven og de særlige forbrugerbeskyttende regler i købeloven finder anvendelse.

Ifølge forbrugeraftaleloven, har virksomheden fx pligt til at give en række lovbestemte oplysninger.

Det vil være en konkret vurdering, om den deleøkonomiske virksomhed kan anses for at have optrådt som formidler på vegne af en privat bruger. Ved vurderingen kan der bl.a. lægges vægt på, om virksomheden har deltaget aktivt i forhandlingerne, har bidraget til markedsføringen af ydelsen og om virksomheden har modtaget vederlag.

At aftalen får karakter af en forbrugeraftale kan også have konsekvenser i forhold til den private bruger, der udbyder en ydelse via en deleøkonomisk hjemmeside eller app.

Hvis den deleøkonomiske virksomhed har haft en endnu mere aktiv rolle, og brugerne har god grund til at tro, at de indgår aftalen med den deleøkonomiske virksomhed og ikke med en anden privat bruger, kan den deleøkonomiske virksomhed efter omstændighederne stilles som om, virksomheden selv har solgt ydelsen. Virksomheden kan således fx holdes ansvarlig, hvis der er noget galt med ydelsen, og private brugere kan fortryde aftalen over for virksomheden.

Herudover skal deleøkonomiske virksomheder være opmærksomme på forpligtelserne i e-handelsloven og i persondataloven.

Har jeg særlige forpligtelser som udbyder af en vare eller tjenesteydelse?

Når du som privatperson udbyder en ydelse igennem en deleøkonomisk hjemmeside eller app, bliver du som udgangspunkt forpligtet som en almindelig, privat sælger af fx en fysisk genstand. Forpligtelserne fremgår hovedsagligt af købeloven og består fx i pligten til at levere en ydelse, der lever op til det aftalte og som leveres til aftalt tid.

Hvis salget af din ydelse derimod formidles af den deleøkonomiske virksomhed, kan din aftale med en anden privat bruger blive anset for at være en forbrugeraftale. Det betyder bl.a. at forbrugeraftaleloven og de særlige forbrugerbeskyttende regler i købeloven finder anvendelse.

Hvis du som udbyder anses for at være erhvervsdrivende, vil aftalen også være en forbrugeraftale. Du kan blive anset som erhvervsdrivende, selvom du ikke har en virksomhed. Det beror på en konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på omfanget og varigheden af dine deleøkonomiske aktiviteter.

Hvis aftalen er en forbrugeraftale, har aftageren af din ydelse fx fortrydelsesret og en udvidet reklamationsret.

Herudover skal du være opmærksom på reglerne i e-handelsloven.

E-handelslovens forpligtigelser

E-handelsloven gælder både den traditionelle relation mellem erhvervsdrivende og forbruger og relationen mellem privatpersoner i deleøkonomien.

E-handelsloven kræver, at omfattede virksomheder skal give nogle generelle oplysninger om sig selv, oplysninger om priser, udforme reklame så den er identificerbar, give nogle tekniske oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelsen og give en ordrebekræftelse.

E-handelsloven finder anvendelse på informationssamfundstjenester, hvilket fx omfatter onlinesalg af varer og tjenesteydelser. E-handelsloven omfatter både privatpersoner, virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder.

Alle personer, som anvender en informationssamfundstjeneste, vil således være omfattet af begrebet, og det er uden betydning, om anvendelsen sker erhvervsmæssigt eller som privatperson.

E-handelsloven indeholder regler for formidleransvar for tjenesteydere, herunder navnlig regler, der angiver betingelserne for, hvornår en formidler af informationssamfundstjenester er fri for ansvar. Er reglerne for ansvarsfrihed ikke opfyldt, kan formidleren gøres ansvarlig.

Regler om brugernes persondata

Persondataloven giver brugeren (den registrerede) en række rettigheder, herunder:

  • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede
  • Ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede
  • Ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.

Området vedrører Justitsministeriets og Erhvervsministeriets ressort

Stil et spørgsmål

Har du spørgsmål om etablering og drift af en deleøkonomisk virksomhed, kan du skrive til os her. Så sørger vi for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.